PRIMARIA COMUNEI C.A. ROSETTI

Judetul Buzau

EDUCATIE

    In comuna C.A. Rosetti sunt:
  • 6 scoli
    • 2 cu clasele I-VIII C.A. Rosetti si
    • 4 cu clasele I-IV: Balteni, Bihalcu, Cotu Ciorii si Vizireni
  • 6 camine culturale
  • 5 gradinite cu program normal in satele C.A. Rosetti, Balteni, Cotu Ciorii, Lunca si Vizireni